Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven 

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 krever at alle større bedrifter i Norge skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere åpent på resultater og tiltak. Vi har foretatt risikovurderinger og startet på kartleggingen i tråd med åpenhetsloven og OECDs veileder om aktsomhetsvurderinger.

Grunnleggende retningslinjer og prinsipper

Toyota har vedtatt en rekke prinsipper og retningslinjer knyttet til respekt for menneskerettigheter.

Toyotas Human Rights policy omfatter FNs internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper og en tilslutning til UNGPs arbeid og metodikk for oppfølgning. Toyotas Human Rights policy gjelder alle ansatte i Toyota-konsernet så vel som forretningspartnere og leverandører. Retningslinjene erkjenner en forpliktelse til å implementere et Human Rights Due Diligence system som omfatter krav til å identifisere, forhindre, begrense og følge opp negative innvirkninger på internasjonale menneskerettigheter. Toyota har etablert varslingskanaler i Japan i ulike deler av konsernet og forestår kontinuerlig opplæring til ansatte. Videre samarbeider Toyota med ulike interessenter for å motvirke menneskerettighetsbrudd.

Toyotas Code of Conduct er basert på The Toyota Way. Alle ansatte skal gis mulighet til å bidra til en positiv utvikling gjennom sitt arbeid basert på gjensidig tillit. Filosofien er basert på The Five Main Principles of Toyoda fra 1935. Disse prinsippene, knesatt av konsernets grunnlegger Sakichi Toyoda, representerer grunnleggende verdier i Toyota.  

Toyota har en særlig policy knyttet til mineraler utvunnet fra konfliktområder, og rapporterer årlig på resultatene av det pågående arbeidet for å eliminere konfliktmineraler og barnearbeid i verdikjeden. Dette er et langsiktig arbeid som krever oppfølgning med leverandører og samarbeid med bransjeorganisasjoner og andre tredjeparter.

Toyota har utviklet Green Puchasing Guidelines som alle «Tier1» leverandører skal følge. Toyotas Supplier Sustainability Guidelines fra 2021 omfatter videre blant annet utfyllende krav til ikke-diskriminering av ansatte, mangfold, forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid, kriterier knyttet lønn, annen kompensasjon og overtid i tråd med lovgivning mv., herunder minstekrav til lønn, rett til fagorganisering, åpen kommunikasjon og forbud mot represalier, tiltak knyttet til helse, opplæring mv. Toyotas Supplier Sustainability Guidelines danner grunnlaget for Toyotas arbeid med oppfølging av leverandører og forretningspartnere.

Per august 2022 har konsernet mottatt skriftlig tilslutning til Toyotas Supplier Sustainability Guidelines fra om lag 90 % av leverandørene. Tier 1 leverandørene forutsettes å sikre at retningslinjene også følges i deres egen respektive leverandørkjede.  

Toyota har siden 2020 innført en speak-up Hotline for rapportering av compliance-relaterte klager, og egne hotlines for trakassering.

Som en del av Toyota-konsernet gjelder de ovenstående prinsipper og retningslinjer også for Toyota Norge. Toyota Norge har i tillegg utarbeidet egne retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd og en Supplier Code of Conduct, som er tilgjengelige på Toyota Norges nettside www.toyota.no.

Vår Supplier Code of Conduct stiller strenge krav til våre leverandører og forretningspartnere til å beskytte menneske- og arbeidstakerrettighetene til deres ansatte. Vi arbeider også med å innta den som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører.

Vår Supplier Code of Conduct forbyr tvangsarbeid og menneskehandel i leverandørkjeden. Toyota Norge stiller også krav til leverandører og forretningspartnere om at deres arbeidstakere blant annet skal ha en adekvat lønn som er i tråd med gjeldende lokal lovgivning og relevante standarder, og vi har understreket at den bør være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov for den ansatte og vedkommende sin familie, jf.Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 7 og 8, som Toyota Norge er forpliktet til å overvåke og vurdere gjennom vår Supplier Code of Conduct og kontraktsvilkår med våre mest sentrale leverandører.

Aktsomhetsvurderinger og tiltak i Toyota-konsernet

Toyota følger opp menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår gjennom en Human Rights Working Group, ledet av konsernets Chief Strategy Officer. Den interne due diligence prosessen involverer Supply Chain Business Strategy Div, HR Strategy Div og Health & Safety Promotion Div. Resultatet av arbeidet rapporteres til og diskuteres i Toyotas konsernstyre.  

Oppfølgningen skjer i henhold til konsernets PDCA compliance struktur (Plan, Do, Check, Action): 

Vi anerkjenner at fremmedarbeidere er sårbare for utnyttelse og tvangsarbeid. Vi er klar over at det er en risiko for at tvangsarbeid finner sted i vår leverandørkjede, og da særlig overfor fremmedarbeidere. Som en del av Toyota-konsernets aktsomhetsvurderinger og aktiviteter, har Toyota Motor Corporation arbeidet med uavhengige organisasjoner for å oppnå anstendige arbeidsforhold for fremmedarbeidere hos samarbeidspartnere og i leverandørkjeden, både i og utenfor Japan. Dette arbeidet innebærer utvikling av retningslinjer for å bidra til å eliminere potensiell utnyttelse ved samvittighetsløse rekrutteringsbyråer som krever høye rekrutteringsgebyrer, samt arbeid for å ivareta bevegelsesfrihet, rettferdig behandling, og anstendige og korrekte arbeidskontrakter for fremmedarbeidere.

Som en del av det ovennevnte arbeidet, har Toyota Motor Corporation utarbeidet og publisert “Toyota’s action taken for Forced Labor of Migrant Workers (Statement on the Modern Slavery Acts)”, som omfatter utfordringer knyttet til fremmedarbeidere i mars 2021 (oppdatert i september). Toyota utvikler og forbedrer denne prosessen kontinuerlig.

Toyota Motor Corporation utgir hvert år en Sustainability Data Book, sist oppdatert i desember 2022. Denne gir en samlet oversikt over Toyotas ESG- og bærekraftsintiativer innen miljø og klima, sosial bærekraft og virksomhetsstyring. For eksempel er alle datterselskaper og produksjonslokasjoner eid av Toyota Motor Corporation ISO 14001-sertifisert, og av disse er åtte av selskapene ISO 50001-sertifisert.

Innen sosial bærekraft beskriver Sustainability Data Book blant annet tiltak knyttet til respekt for menneskerettigheter for ansatte, kunder og alle som påvirkes av virksomheten, samt pågående systematisk arbeid med leverandørkjeden. Arbeidet omfatter en kontinuerlig due diligence prosess knyttet til virksomhetens påvirkning på menneskerettigheter, og tiltak for å motvirke negative konsekvenser.

I 2022 har Toyota prioritert følgende risikoområder for nærmere oppfølging: migrerende arbeidskraft, barnearbeid, trakassering og diskriminering.

Utfordringer knyttet til arbeidsforhold for migrantarbeidere har vært et av våre særlige fokusområder siden 2019. I 2020 var Toyota del av en gruppe som etablerte the «Japan Platform for Migrant Workers toward a Responsible and Inclusive Society» (JP-MIRAI), som i mai 2022 etablerte en klageordning for migrantarbeidere.

Toyota har samarbeidet med The Global Alliance for Sustainable Supply Chain (ASSC), som er en NGO som arbeider med bærekraftige leverandørkjeder i Japan, for å gjøre due diligence av risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden. I relasjon til produksjon i Japan er det avdekket at utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt for utnyttelse og tvangsarbeid. Disse aktsomhetsvurderingene er nærmere beskrevet i Detailed Overview of Toyota’s Human Rights Due Diligence. Oversikten viser at konsernet har hatt et særlig fokus på disse utfordringene, og det arbeides aktivt for å forhindre og redusere denne risikoen i samarbeid med NGOer.

Det nærmere arbeidet fra Toyotas side har særlig bestått av holdningsarbeid, interessentdialog ved involvering av eksterne parter samt intern oppfølgning i ulike deler av konsernet og overfor leverandørene. I 2023 vil det foretas ytterligere undersøkelser for å kartlegge situasjonen knyttet til migrerende arbeidskraft i leverandørkjeden.

Videre vil Toyota iverksette ytterligere aktsomhetsvurderinger knyttet til høyrisikoområder som barnearbeid, arbeidsforhold og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Toyota har allerede iverksatt en rekke initiativer for å sikre arbeidsforhold og avlønning for midlertidige ansatte, oppfølgning av arbeidstid mv. En viktig del av dette arbeidet omfatter involvering med interessenter, bransjeorganisasjoner, tredjeparter og forretningspartnere. 

Aktsomhetsvurderinger og tiltak i Toyota Norge

Toyota Norge har opprettet en tilgang på toyota.no for spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Vi har også lagt ut en beskrivelse av Toyota Norge og Toyotas arbeid for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden gjennom en FAQ.

Toyota Norge undersøker fortløpende om leverandører og forretningspartnere oppfyller kravene som stilles i vår Supplier Code of Conduct. Våre undersøkelser er gjort ut fra en risikobasert tilnærming, ettersom det ikke er mulig å følge opp alle våre leverandører og forretningspartnere samtidig. Vi foretar grundige vurderinger av hvor vi anser risikoen for å være størst, og prioriterer disse områdene for nærmere undersøkelser.

Vi har kartlagt Toyota Norges viktigste leverandører ut fra ulike risikoelementer og vår egen påvirkningsgrad. Toyota Norge kjøper biler, deler og tilbehør fra Toyota Motor Europe, og har utover dette en rekke leverandører knyttet til IT, logistikk og vanlige kontortjenester. Den største risikoen knyttet til våre leverandører utenom Toyota-konsernet relaterer seg til leveranse av bildekk, batterier og IT-utstyr.

I 2022 har vi sendt ut egenutviklede spørreskjemaer til 36 leverandører, hvor vi har identifisert potensiell risiko for negativ innvirkning. Vi har på nåværende tidspunkt mottatt tilbakemelding fra 24 av disse, og vil følge opp de øvrige leverandørene fortløpende. Vi vil i tiden fremover analysere de mottatte svarene og vurdere tiltak.

I 2023 og 2024 vil vi fortsette arbeidet med en risikobasert oppfølgning av leverandører, der vi også ser hen til mulighet for påvirkning i leverandørkjeden og de ressurser vi og våre leverandører har tilgjengelig. Vi vil samarbeide med Toyota-konsernet vedrørende det videre arbeidet med å kartlegge risiko for brudd i den del av leverandørkjeden som går gjennom Toyota. Toyota Norge arbeider også med å innta vår Supplier Code of Conduct som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører. Leverandørene oppfordres sterkt til å kreve det samme fra sine underleverandører.

Toyota Norge foretar løpende vurderinger og undersøkelser av om vårt arbeid for menneskerettigheter faktisk reduserer og forhindrer negative konsekvenser.